TERMENI ȘI CONDIȚII

Termeni și condiții / Cookie / Politica de confidențialitate / Date cu caracter personal

Vă mulțumim pentru interesul acordat companiei noastre. Protecția datelor are o prioritate deosebită pentru managementul companiei OZON WASH. Utilizarea paginilor de internet OZON WASH este posibilă fără indicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă o persoană dorește să utilizeze serviciile noastre fie prin intermediul site-ului fie în mod direct, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. În această situație, prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 precum și a reglementărilor legale naționale.
Prin intermediul acestei politici privind protecția datelor, întreprinderea noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, scopul și obiectul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le prelucrăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor și privind drepturile pe care le au.
OZON WASH, implementează constant măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura de protecția completă a datelor personale prelucrate prin intermediul internetului și activității comerciale pe care o desfășoară. Cu toate acestea, transmiterea de date prin intermediul internetului, în principiu, poate avea lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a ne transfera date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon.
Această politică de confidențialitate se aplică atât la www.ozonwash.ro cât și în desfășurarea relațiilor comerciale cu persoanele vizate.
Ce date personale colectăm?
Când vizitați site-ul nostru, vă abonați la un buletin informativ sau furnizați în alt mod date personale despre dumneavoastră, putem colecta și prelucra următoarele informații:

 • Prenume
 • Nume
 • Adresă
 • Telefon mobil
 • Sex
 • Data nașterii
 • Companie
 • Post ocupat
 • CV
 • Limba vorbită
 • E-mail
 • Adresă IP

În ce scopuri procesam datele dumneavoastră personale? 
Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau pentru a vă oferi suport și a îmbunătăți relația cu dumneavoastră, împărtășindu-vă informații relevante și știri, cum ar fi:

 • Informații și știri legate de serviciu, informații despre serviciile furnizate și suport.
 • Informații despre companie și știri, informații sau știri despre schimbări și actualizări în cadrul companiei sau al serviciilor noastre.
 • Evenimente și premii, știri despre participarea noastră la târguri și evenimente locale, precum și despre modalitatea de înregistrare sau participare la aceste evenimente.
 • Oferte de angajare, pentru a vă contacta în legătură cu aplicarea dumneavoastră la un post vacant.
 • Oferte și promoții.

Astfel, datele dumneavostră personale pot fi folosite:

 • În scopuri de marketing direct conform celor enumerate mai sus;
 • Pentru gestionarea site-ului nostru;
 • Pentru gestionarea evenimentelor;
 • Pentru administrarea portalului nostru de clienți;
 • Pentru a vă gestiona înscrierea la portalul nostru de clienți;
 • Îmbunătățirea serviciilor și a conținutului site-ului nostru;
 • Personalizarea serviciilor și a serviciilor de publicitate;
 • Pentru promovarea produselor și serviciilor noastre;
 • Pentru a respecta legislația și reglementările.

Putem folosi datele dumneavostră personale în alte scopuri, care nu sunt încă prevăzute în această “Politică de confidențialitate”.
În acest caz, vă vom contacta înainte de a vă folosi datele personale în noi scopuri, pentru a vă informa despre modificările aduse regulilor noastre privind protecția datelor personale și pentru a vă oferi opțiunea de a accepta sau de a refuza.
Cum colectăm date personale?
Colectăm date personale atunci când completați unul dintre formularele online de pe site-ul nostru sau folosind cookies:

 • Formulare de contact și de solicitare a informațiilor;
 • Posturi vacante;
 • Formulare de cerere/ ofertă;
 • Solicitări pe e-mail sau telefonice;
 • Alte formulare online generale;
 • Cookie-uri.

Împărtășim sau vindem datele dumneavoastre personale unor terțe părți? 
Nu vă vindem datele personale și nu împărtășim datele dumneavoastră personale în afara companiei OZON WASH, decât dacă avem acordul dumneavoastră expres pentru un scop explicit, dacă avem de îndeplinit o obligație prevăzută de legea europeană sau de legea națională sau către furnizorii OZON WASH pentru a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră și numai cu acei parteneri care împărtășesc angajamentul OZON WASH de a vă proteja confidențialitatea și datele personale.

Cât timp păstrăm informațiile dumneavoastră? 
OZON WASH prelucrează și stochează datele cu caracter personal pentru durata necesară desfășurării scopurilor specifice și interesului legitim, în măsura în care acest lucru este acordat de legislația europeană sau de alte legi aplicabile activității subscrisei, iar în afara duratei scopului specific sau a interesului legitim prelucrăm și stocăm datele atât timp cât ne permiteți. În cazul în care scopul prelucrării și stocării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare prevăzută de legislația europeană sau de o altă lege în vigoare, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale. În acest sens, OZON WASH, informează persoanele vizate cu privire la scopul prelucrării, obține consimțământul persoanelor vizate atunci când este cazul, iar pentru înlăturarea oricărui dubiu, OZON WASH a adoptat o politică de retenție a documentelor și înregistrărilor, care poate fi pusă la dispoziția oricărei persoane interesate prin intermediul Responsabilului privind Protecția Datelor.

Ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră personale? 

 • Dreptul de a fi informat 
  Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de către legiuitorul european de a obține de la operator o confirmare cum că datele sale personale sunt sau nu prelucrate.
  • Dreptul de acces 
  Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de către legiuitorul european de a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale, stocate în orice moment, împreună cu o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații: scopul prelucrării; categoriile de date cu caracter personal în cauză; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țările terțe sau organizațiile internaționale; dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări; existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora; existența unui proces decizional automat, inclusiv de creare de profiluri (profiling), în sensul articolului 22, alineatele (1) și (4) din Regulamentul General Privind Protectia Datelor și cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la raționamentul logic aplicat, precum și semnificația și consecințele avute în vedere în cazul unei astfel de prelucrări față de persoana vizată. În plus, persoana vizată va avea dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.
  • Dreptul la rectificare 
  Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de către legiuitorul european de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor sale personale inexacte. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
  • Dreptul de ștergere 
  Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de către legiuitorul european de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge, fără întârziere, datele cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu mai este necesară sau legală: Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6, alineatul (1), litera (a), din Regulamentul General privind Protecția Datelor sau articolul 9, alineatul (2), litera (a), din Regulamentul General privind Protecția Datelor și în cazul în care nu există altă bază legală pentru prelucrare; Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21, alineatul (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor și nu există motive legale imperative în vederea prelucrării sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor; Datele cu caracter personal au fost procesate ilegal; Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală a dreptului Uniunii sau al statului membru la care este supusă operatorul; Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR. În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17, alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, acesta, ținând cont de tehnologia pe care o are la dispoziție și de costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a-i informa pe toți ceilalți operatori care prelucrează datele, că persoana vizată a solicitat ștergerea de către operator a oricăror legături, copii sau replici ale acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară. Responsabilul cu protecția datelor al MEDLINE FACILITY MANAGEMENT sau un alt angajat, cu atribuții specifice, va stabili măsurile necesare pentru fiecare caz în parte. Daca doriti sa va exercitati dreptul de a sterge datele personale, va rugam sa trimiteti solicitarea prin e-mail  la adresa  protectia-datelor@ozonwash.ro.
  • Dreptul la transferul datelor 
  Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de către legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate către un operator, într-un format electronic cu o structurat obișnuită/intuitivă. Acesta are dreptul să transmită aceste date altui operator fără a se împiedica de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului. În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când această procedură nu afectează negativ drepturile și libertățile celorlalți.
  • Dreptul de a obiecta 
  Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legiuitorul european de a se opune, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, în baza literei (e) sau (f) din articolul 6 alineatul (1) al Regulamentului. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții. OZON WASH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul unei opoziții, cu excepția cazului în care putem demonstra motive întemeiate cu privire la prelucrare, pripritare față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate în cazul în care sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legitime. În cazul în care OZON WASH prelcurează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată face opoziție OZON WASH cu privire la prelucrarea în scopuri de marketing direct, OZON WASH nu va mai prelucra datele personale în aceste scopuri. De asemenea, OZON WASH, vă oferă în orice moment, opțiunea de a vă schimba dorințele sau de a vă dezabona de la marketingul direct printr-un e-mail trimis la adresa protectia-datelor@ozonwash.ro.
  • Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor 
  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale în orice moment. În orice moment, puteți contacta OZON WASH cu orice întrebări sau preocupări pe care le aveți cu privire la această politică de confidențialitate. De asemenea, dacă vreți să vă exercitați unul dintre drepturile de mai sus, puteți să contactați Responsabilul nostru privind protecția datelor sau un alt angajat al companiei ori să trimiteți un e-mail la adresa protectia-datelor@ozonwash.ro, explicându-vă solicitarea. Fiind o companie responsabilă, nu utilizăm procese decizonale automate.
  Temeiul juridic pentru prelucrare 
  Art. 6, alin (1) lit. adin Regulamentul General privind Protecția Datelor servește drept bază legală pentru operațiunile de prelucrare față de care solicităm consimțământul pentru anumite scopuri de prelucrare.
  Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea și, ulterior, executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se face în baza Art. 6, alin. (1) lit. bdin Regulamentul General privind Protecția Datelor. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre.
  În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, arhiva contabilă și alte arhive, registre și opis-uri cerute de lege și de nomenclatoare specifice, prelucrarea se face pe baza Art. 6, alin. (1) lit. c din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).
  În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care o persoană vizată, indiferent de raportul avut cu aceasta, a fost rănit la sediul companiei noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6, alin. (1) lit. d din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).
  În cele din urmă, operațiunile de prelucrare se bazează pe Art. 6 alin. (1) lit.f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecție sporită a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. Acesta a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47, propoziția 2 din GDPR), caz în care, spre exemplu, prelucrarea de date cu caracter personal are drept scop marketingul direct poate fi considerată ca fiind desfășurată pentru un interes legitim (considerentul 47, ultima propoziție din GDPR).
  Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; eventualele consecințe în cazul refuzului de a oferi aceste date
  Clarificăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. Reglementări fiscale, contabile, legislația muncii, norme de arhivare) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual și/sau reprezentantul acestuia). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Refuzul de a oferi datele cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că nu ar putea fi încheiat contractul cu persoana vizată sau cu compania pe care aceasta o reprezintă. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze Responsabilul nostru privind protecția datelor. Responsabilul nostru privind protecția datelor clarifică pentru persoana vizată dacă furnizarea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de furnizare a datelor cu caracter personal și consecințele refuzării acordării datelor personale.
  Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte 
  În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe Art. 6 alineatul (1) lit. f. din Regulamentul General privind Protecția Datelor, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri, atâta timp cat dezvoltam produse care sunt în sfera dvs. de interes. De asemenea, în cazul în care există sau a existat un raport comercial sau informativ, respectiv fie ați solicitat o ofertă, fie ați beneficiat de bunurile și serviciile oferite de societatea noastră, fie v-ați abonat la buletinul nostru informativ sau ați participat alături de OZON WASH la evenimente de profil, ca participant, organizator sau sponsor, informațiile și datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru transmiterea către dumneavoastră a oricăror comunicări din partea OZON WASH în scop de reclamă, marketing și publicitate, inclusiv comunicări comerciale, cum ar fi buletine informative (newsletter), rapoarte, știri, oferte, prin orice mijloace, inclusiv prin poșta electronică, telefonie, sms, mms, curier.
  Cookies și date analitice 
  1. Descriere
  Aceasta politica descrie folosirea de cookies de catre OZON WASH. Daca nu sunteti de acord cu termenii acestei politici, va rugam sa nu accesati acest website si sa stergeti cookies-urile plasate de catre website.
 1. Cookies
  Termenul de cookie face referire la un pachet de date trimis de catre un website si inregistrat in browser-ul web pe care il folositi pentru accesarea site-urilor OZON WASH, cu scopul recunoasterii calculatorului dumneavoastra la urmatoarele vizite. Un cookie poate transmite informatii prin intermediul browser-ului, cu scopul autentificarii sau identificarii calculatorului (adresa IP) sau a utilizatorului. Cookies-urile pot contine informatii de tipul datelor de inregistrare si preferintele utilizatorului. In momentul in care un server primeste o cerere din partea unui calculator care stocheaza un cookie de pe un website, serverul este capabil sa combine si sa foloseasca informatiile stocate in cookie si pe cele de pe server. Un cookie nu poate lua informatii salvate pe calculatorul dumneavoastra si nu poate transmite virusi sau orice alte fisiere periculoase.

In momentul accesarii website-ului OZON WASH, vor fi stocate urmatoarele tipuri de cookies:

 • Google Analytics (oferit de Google Inc.), care ne ajuta sa a) realizam analize statistice referitoare la numarul de vizitatori, informatii de localizare, interese si alte date despre vizitatorii site-ului si b) sa imbunatatim accesibilitatea si eficienta in utilizarea site-ului, pe baza masuratorilor de trafic
 • Addthis (oferit de AddThis, Inc.), care ofera vizitatorilor posibilitatea de a folosi functionalitati precum social media, like sharing, trimitere sau recomandare de pagini
 • Youtube (oferit de YouTube LLC.), care ofera posibilitatea de a stoca preferintele fiecarei vizite (ex. Limba aleasa) si de a sugera alt continut, pe baza accesarilor anterioare (activarea se produce doare cand sunteti logati pe Youtube in momentul accesarii site-ului si numai cand accesati butonul de Youtube)
 • Facebook (oferit de Facebook, Inc.), care ofera posibilitatea identificarii utilizatorilor logati pe Facebook, cu scopul de a distribui informatii pe Facebook (activarea se produce doar cand sunteti logati pe Facebook in momentul accesarii site-ului si numai cand accesati butonul de Facebook)
 • LinkedIn (oferit de LinkedIn Corp.), care activeaza functiile de “follow” si “share” pe LinkedIn (activarea se produce doar cand sunteti logati pe LinkedIn in momentul accesarii site-ului si numai cand accesati butonul de LinkedIn)
 • SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE – Folosit pentru a identifica vizitele ulterioare ale unui singur utilizator
 • SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE – Folosit pentru a identifica o secventa de cereri HTTP din partea unui singur utilizator
 • ASP.NET_SessionId – Folosit pentru a permite legatura dintre cererile HTTP si datele stocate pe server
  #lang – Folosit de catre Sitecore pentru salvarea limbii curente intr-un cookie
  use_cookies – Reamintirea acceptului de permisiune a cookies-urilor
  Cookies aditionale (ex. Google Maps)
 1. Date de contact

Daca aveti intrebari sau comentarii, va rugam sa contactati OZON WASH printr-un e-mail trimis pe adresa protectia-datelor@ozonwash.ro .

OZON WASH SRL